Najveći i najznačajniji dvorac u ovom kraju je Bežanec. Dvorac pripada prvoj spomeničkoj kategoriji. Nalazi se u mjestu Valentinovo, na samom ulazu u grad Pregradu. Izgrađen je s prijelaza iz 17. u 18. stoljeće kao jednokatna četverokrilna građevina s unutrašnjim dvorištem, isprva u baroknom stilu, a 1830-ih je obnovljen u stilu klasicizma. Dvorišna pročelja otvorena su arkadama, a  iznad glavnog pročelja izdiže se toranj sa satom. Dvorac Bežanec pripadao je Keglevićima, pa Kollenbachima, a do 1945. Ottenfelsima. Dvorac je obnovio 1990. i prenamijenio u hotel visoke kategorije gospodin Siniša Križanec. Prema riječima gospodina Križanca vrijeme u dvoru stoji, tamo se ne stari, a u njemu obitava i „Duhica“, duh Josipe Ottenfells. Dvorac smješta goste po narudžbi, u ljetnom periodu.

Perivoj oko dvorca Bežanec koji se prostire na 2,96 ha zaštićen je kao Spomenik parkovne arhitekture. Prilazi mu se alejom jasenolikog javora dugom 90 metara, nastalom nakon 1911. godine. U razvoju perivoja uočavaju se dvije faze. Najstarija se faza podudara s vremenom obnove dvorca -Tridesetih godina 19. st. je iza dvorca nastao mali perivoj u kojem se još i danas nalaze stabla iz toga vremena - ginko, velelisna lipa i platana. Druga faza pripada razdoblju između 1900. i 1911. g., kad je izveden ulazni portal, uređena šišana živica oko perivoja, posađene smreke uz put te na prostoru južno od dvorca uređen perivoj. Osim tristogodišnje lipe u perivoju su se nalazili još: kavkaska jela, ginko, katalpa, platane, jablani i druge vrste drveća. O palmama u dvorcu u drugoj polovici 19. st. brinulo se šest seoskih djevojaka, od kojih su tri svakodnevno zalijevale palme u ljetnim mjesecima, a druge tri su se brinule o njima i zimi grijale oranžeriju.

Brzi pristup