Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke prometnice Zabok-Krapinske Toplice-Pregrada, za područje grada Pregrade

Objavljeno Sri, 08/05/2024 - 15:01
pregrada
Datum

Naručitelj, Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada, OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16, 114/22; u daljnjem tekstu ZJN 2016) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 EUR* bez PDV-a za robu i usluge odnosno 66.360,00 EUR* bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

PODACI O NARUČITELJU:

Naručitelj: GRAD PREGRADA, MB: 02599368, OIB: 01467072751

Adresa: Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada

Telefon: 049/376-052, Fax: 049/376-132

Internet adresa: www.pregrada.hr

e-mail: grad@pregrada.hr 

Odgovorna osoba Naručitelja: Marko Vešligaj, gradonačelnik

Osoba zadužena za kontakt: Ines Drenški, tel. 049/376-052, e-mail: ines.drenski@pregrada.hr

  • OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke prometnice Zabok-Krapinske Toplice-Pregrada, za područje grada Pregrade

Evidencijski broj nabave: 41./2024

Oznaka iz CPV-a i naziv: 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova.

Opis predmeta nabave: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke prometnice za područje Grada Pregrade, koje je dio veće cjeline koja se odnosi na dionicu Zabok – Krapinske Toplice – Pregrada. Izrada projektne dokumentacije podrazumijeva izradu idejnog rješenja, izradu idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole. Detaljan opis poslova nalazi se u projektnom zadatku. Projektni zadatak je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda. Projektnu dokumentaciju treba izraditi u 4 primjerka. Također, mora biti i u digitalnom obliku (excel i pdf format).

Procijenjena vrijednost nabave: 26.500,00 EUR bez PDV-a

Postupci jednostavne nabave

Brzi pristup